Noorderlicht App

Met de noorderlicht APP worden de bz-waarde, bt-waarde, dichtheid en de snelheid van de zonnewind weergegeven. Door deze met elkaar te combineren kunnen we aangeven hoeveel noorderlicht activiteit er is. Hieronder is per waarde te zien wat de huidige stand van zaken is.

Bz-waarde

Deze waarde geeft de richting van de zonnewind aan. Als deze sterk zuidelijk is, dan kondigt dit vaak wijdverspreid poollicht aan. Hoe zuidelijker de Bz-waarde, hoe meer kans je hebt om het poollicht in onze streken te zien. Dit is een belangrijke waarde om naar te kijken, deze moet sterk negatief zijn wil je het noorderlicht kunnen zien.

Bt-waarde

Deze waarde geeft aan hoe sterk de zonnewind is. Het geeft de sterkte aan het interplanetair magnetisch veld. Hoe sterker deze waarde is, hoe hoger de kans op poollicht is in gebieden verder van de Noord- en Zuidpool.

Dichtheid van de zonnewind

Hier zie je hoeveel elektrisch geladen zonnedeeltjes de aarde na een reis van 150 miljoen kilometer weten te bereiken. Hoe meer deeltjes, hoe beter het poollicht zichtbaar is.

Snelheid van de zonnewind

Hier kun je aflezen hoe snel de zonnewind zich verplaatst. Hoe hoger de snelheid, hoe beter het Noorderlicht zichtbaar is.

Kp-index noorderlicht

De Kp-waarde geeft aan waar op de wereld het noorderlicht te zien is. Maar wat is die Kp-waarde dan? Deze waarde heeft te maken met het magnetisch veld van de aarde. Op verschillende plekken op aarde zijn meetstation, die ter plekke het aardmagnetisch veld meten. Op rustige momenten wordt er gemeten en zodoende wordt er een gemiddelde waarde over een periode van 3 uur vastgesteld voordat station. Dit gemiddelde getal is de lokale Kp-waarde.

Als de zonnedeeltjes de aarde raken, dan heeft dit invloed op de richting van het magnetisch veld van de aarde. Die invloed is niet overal ter wereld gelijk, dus wordt van alle stations de lokale afwijking van de eerder gemeten lokale Kp-waarde genomen. En met een vaste rekenformule berekenen ze dan de globale Kp-waarde, die wordt uitgedrukt met getallen tussen de 1 en de 9. Deze waardes komen dan weer overeen met lijnen op een wereldkaart. En zodoende kunnen ze richtlijnen geven waar het noorderlicht te zien is.